VAPIS přesvědčí i v požární ochraně

Prokázaná odolnost v případě požáru

Nejhorší scénář pro stavebníky: požár domu. Z tohoto pohledu je důležité a dokonce ze zákona povinné zohlednit požadavky na plánování a provedení požární ochrany objektu již ve fázi projektové přípravy stavebního záměru. Díky své požární odolnosti jsou vápenopískové prvky ideálním stavebním materiálem.

Technické poradenství

Informace pro Vás v jednom místě

Zum Anfang

Legislativní předpisy

Ve stavebním zákoně a především v prováděcích předpisech a normách je předepsáno, jaká stavební opatření musí být realizována pro splnění požadavků požární ochrany. Kromě jiného pravidla obsahují ustanovení o zdivu nebo definice použití tzv. protipožárních stěn ve výstavbě. Ty musí být zhotoveny z nehořlavých materiálů – jakými jsou vápenopískové prvky.

Veděli jste již, že...?
Pro 17,5 cm silné požární příčky jsou vhodné již přesné vápenopískové bloky třídy objemové hmotnosti ≥ 1,8 na tenkovrstvou maltu, např. VAPIS 6DF (175) LPE 25-1,8

Zum Anfang

Vysoká míra požární ochrany u masivních konstrukcí

V porovnání s lehkými konstrukcemi, například dřevěnými, vykazují masivní stavební materiály jako jsou vápenopískové prvky, výrazně lepší vlastnosti. Chování jednotlivých materiálů v případě požáru a jejich z toho vyplývající požární odolonost jsou klasifikovány dle evropských a českých norem do jednotlivých tříd. Vápenopískové prvky jsou dle těchto pravidel klasifikovány jako nehořlavé (stavební materiály kategorie A = nehořlavé).

Věděli jste již, že...?
Stěny z vápenopískových plných bloků nebo velkorozměrových tvárnic VAPIS QUADRO splňují jako jediný stavební materiál z hlediska požární ochrany všechny případy zatížení a dobu odolnosti proti požáru dle normy o zděných konstrukcích ČSN EN 1996/NA.

Zum Anfang

Požární zkoušky potvrzují požární odolnost

Použití vápenopískových prvků jako stavebního materiálu bylo v souvislosti s požární ochranou již důkladně vyzkoušeno a potvrzeno. Výborná požární odolnost vyplývá z vápenopískového materiálu samotného i z technologie jeho výroby. V případě požáru vápenopísek nejdříve "spotřebovává" krystalicky volnou i vázanou vodu a teprve poté je zasažena vlastní struktura materiálu. Tím dokonce dochází zpočátku k dalšímu nárustu pevnosti materiálu.

Věděli jste již, že...?
Po pěti hodinách musely být testy vysoce zatížených vápenopískových stěn přerušeny, protože pec zkušebního zařízení již nedokázala odolávat ohni a vysokým teplotám. Své výborné vlastnosti vápenopískové prvky ostatně prokazují i v případě ochrany proti hluku.