Vše k rozměrové kooridnaci, optimalizaci zdiva,
kalkulacím a normám pracnosti naleznete zde.

Projekce zdiva

Optimální projektování vápenopískových zděných konstrukcí umožňuje hospodárný průběh výstavby. Zohledníte-li rozměrovou koordinaci zdiva již ve fázi projektování zdiva, snížíte při provádění zbytečné časové prodlevy a zdivo tak bude možné zhotovit racionálně - tedy rychle a levně.

Technické poradenství

Informace pro Vás v jednom místě

Zum Anfang

Rozměrová koordinace zdiva

Rozměry vápenopískových cihel dle ČSN EN 771-2 odpovídají oktametrickému modulovému systému, přičemž tloušťky stěn 15, 20 a 30 cm se od ní liší a tento rastr narušují. V normách jsou stanoveny směrné hodnoty hrubé stavby odvozené z „metru“ (m) a „osminy metru“ (am = 1/8 = 12,5 cm). Hovoří se proto o „oktametrickém rastru“ (rastr 12,5).

Tyto směrné hodnoty hrubé stavby platí pro všechny délky, šířky a výšky. Jedná se o násobky osminy metru (n ∙ 12,5 cm) a architekti z nich vychází při projektování. Pro prováděcí plány jsou používány jmenovité rozměry, lišící se v závislosti na stavební technologii (se svislými spárami nebo bez svislých spár).

V principu můžeme rozlišit dvě záladní techniky výstavby:

Zdění se svislou spárou
Zděná konstrukce se svislými styčnými spárami vyplněnými maltou (šířka spár = 1cm) patří mezi technologie se spárami. Jmenovité rozměry pro vnější rozměry, montážní rozměry a světlé rozměry se liší od směrných rozměrů hrubé stavby o 1 cm.
Zdění bez svislé spáry

Zděná konstrukce bez výplně svislých spár maltou patří mezi technologie beze spár. Bloky jsou opatřeny systémem péro-drážka, délka tvárnic je o 2 mm (=požadovaná šířka svislé spáry) kratší než směrné rozměry hrubé stavy (např. u VAPIS QUADRO: 500mm - 2mm = 498 mm). U vápenopískových prvků je rozměr systému péro-drážka mnohem menší než u jiných druhů zdících materiálů. Dodržování přípustných tolerancí zdění je tak snažší.

Co se týče výškové koordinace, celková výška vrstvy (šáry) vyplývá z výšky bloku a výšky vodorovné maltové spáry a odpovídá násobku 12,5 cm a tím i směrnému rozměru hrubé stavby. Pouze u formátu NF bude rozměr vrstvy 25 cm dosažen v každé třetí vrstvě, formát VF je dokonce zcela mimo rastr 12,5 cm.

Zum Anfang

Optimalizace zdiva

Délka a výška vápenopískových bloků odpovídají oktametrickému modulárnímu systému (rastr 12,5 cm). Proto lze zděné konstrukce z nich realizovat velmi hospodárně, pokud odpovídá délka stěn násobku 12,5 cm.

Především se systémy strojního zdění VAPIS QUADRO lze tímto způsobem pracovat na stavbě racionálně, protože lze zděnou konstrukci zhotovit ze základních a doplňkových formátů, aniž by bylo nutné je individuálně upravovat. Pracovní proces se tím výrazně zjednoduší a zefektivní.

Délky zdiva

U zdiva z VAPIS QUADRO se spáry nevyplňují maltou. To znamená, že jmenovitý rozměr pro délku konstrukcí odpovídá směrným rozměrům a je násobkem 12,5 cm. U výplní stěn a pilířů proto není jako u běžných zděných konstrukcí odečítán 1 cm na spáry, popř. přičítán pro otvory a světlý prostorový rozměr 1 cm.

Pro stavební části připojené jednostranně nebo oboustranně k jiným stavebním částem se pro spoje počítá se spárou 1 cm. U oboustranného napojení stěny platí: n x 12,5 cm + 2 cm

Výšky zdiva

U zdiva z přesných bloků VAPIS QUADRO se toleranční a výškové vyrovnání zpravidla provádí u paty stěny. Vyzdívka stěn začíná zakládací vrstvou z normální malty skupiny M10, tloušťky d = 1 až 3 cm nebo s vyrovnávacími bloky (tzv. Kimmsteine nebo tepelně izolačními IZO tvarovkami), které se kladou do běžné zdící malty skupiny M10. Vyrovnávací vrstva slouží k vyrovnání výšky stěny bez nutnosti řezání bloků jedné vrstvy, ke zhotovení příčně i podélně vodrovné úrovně paty zdi a k vyrovnání nerovností u základové popřípadě stropní desky. Vyrovnávací vrstvy je možné zhotovit ve zdivu dvě, a to v patě nebo v koruně zdiva.

Zum Anfang

Kalkulace

Historickým vývojem od vápenopískových maloformátových prvků přes bloky s pero-drážkou pro normální maltu až po přesné tvárnice pro ukládání do tenkovrstrvé malty nebo systémy strojního zdění byly učiněny kroky pro usnadnění práce a optimalizaci nákladů při zpracování zdiva. V současnosti je se systémem péro-drážka a tenkovrstvou maltou zpracováno devět vápenopískových prvků z deseti.

Použití systému VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E ve stavebních systémech zvyšuje účinnost zhotovení zděných konstrukcí. Díky použití strojních technologií zdění a poskytnutím různých služeb spojených se zděním jako např. vyrovnávacích cihel, optimalizaci zdiva pomocí našeho plánovacího softwaru, zhotovení kladečských plánů stěn, zaškolení na staveništi a našeho provázení stavby lze během nejkratší doby realizovat velmi kvalitní zděnou konstrukci s minimálními personálními náklady.

Štíhlé vápenopískové konstrukce s vysokou únosností kromě toho zvětšují obytnou a užitnou plochu a nabízejí možnosti dosahovat vyššího zisku z prodeje nemovitosti.

Zum Anfang

Směrná pracnost zdění

Manuál Organizace práce na stavbě poskytuje vedle tabulek směrných hodnot časové náročnosti i směrné časy potřebné k realizaci zděné konstrukce v závislosti od použitých typů vápenopískových prvků. Základem jsou rozsáhlé časové studie na staveništích, které byly provedeny se zohledněním běžných procesů na stavbě, a které slouží ke stanovení směrných pracností zdění, pracovních norem, mzdových nákladů a také ke kalkualcím a plánování a řízení stavby. Odpovídají podmínkám na staveništi v daném místě. Přesto je ale nutné prověřit a zkontrolovat jejich relevantnost a rovněž přizpůsobit pracovním podmínkám dle specifik konkrétního staveniště.