Vše pro optimální průběh prací: představební
příprava, organizace staveniště, pracovní
prostor a dopravní cesty na stavbě.

Příprava práce

Úspěch stavby závisí především na kvalitě plánování prací a jejich přípravě. Nepřetržitý tok materiálů a práce – v mnoha ohledech to hlavní, o co se snaží stavba, projekční kancelář i výrobní provoz.

Zum Anfang

Pravidla pro efektivní přípravu práce

Těmito několika pravidly bychom chtěli dát stavebníkům, projektantům a prováděcím firmám pár tipů, jak si zorganizovat práci na stavbě racionálně a spolehlivě:

 • Rozdělte objekt do prováděcích úseků;
 • Vytvořte seznam potřebného materiálu, rozděleného dle prováděcích úseků (ty mohou obdržet políři i obchodníci se stavebním materiálem, aby jejich objednávka probíhala přímo), toto je velmi užitečné především u systémů VAPIS-QUADRO. Samozřejmě jsme připraveni Vám pomoci;
 • Včas objednávejte správná množství a správné materiály;
 • Pro zajištění produktivity a kontinuity prací využijte pomocné prostředky, např. kozy, montážní schůdky, plošiny nebo lešení (zedník zvládne při manuálním zdění s minimální námahou více práce, pokud je výška jeho pracovního prostoru 60 a 90 cm nad rovinou chůze);
 • Promyslete správné rozmístění cihel a džberů s maltou na pracovním místě;
 • Džbery postavte 40 cm nad pochůznou výšku, aby jste předešli zbytečným pohybům a únavě zdeníka;
 • Používejte zdící měrky pro zakládání rohů a otvorů (tím předejdete neustálému přerušování pracovního rytmu používáním vodováhy);
 • Technologii zdění a formáty prvků volte v závislosti na typu stavby a její velikosti, potřebě místa pro manipulační zařízení a přiřezávání;
Zum Anfang

Organizace staveniště

Ani příliš málo, ani příliš mnoho materiálu. To je tajemství úspěchu na stavbě. Proto si na pracovišti připravte jen tolik materiálu, např. na mezistropy, kolik právě potřebujete. Nadbytečný transport materiálu a s tím spojená práce stojí čas i peníze. Proto je výhodou materiál skladovat co nejblíže místu zpracování. Částečné přesuny se tím dají omezit na minimum. Na úzkých staveništích, jako je např. zástavba proluk v centrech měst, se takovým pracím navíc ale nelze vyhnout. O to důležitější je právě zde předpříprava a následná organizace stavby parťákem nebo polírem. Pokyny ke skladování stavebního materiálu na stavbě:

 • Skladování zajistěte na rovném a nosném podkladu, např. fošnové podlážce, v dostatečné vzdálenosti od svahu;
 • Sestohovaný materiál zajistěte proti pádu;
 • Bloky a maltu chraňte překrytím např. fólií proti provlhnutí, ledu a sněhu. Dešťovou vodu vyveďte ze skladu materiálu ven.
 • Při skladování na stropech používejte v případě potřeby podpěry. V každém případě konzultujte s vedením stavby.
 • Skladování v dosahu výložníku jeřábu je rovněž hospodárné.

I u personálu může méně znamenat více. Použití mechanizace a potřeba personálu musí být proto sladěné. Při strojním zdění minijeřábem je dobré se například rozhodnout, zda budou pracovat dvoučlenné týmy nebo jednotlivci. Je zbytečné nasadit na jeden minijeřáb více než dva zedníky - snižuje se tím pracovní výkon a je to nehospodárné.

Zum Anfang

Pracoviště

Pracoviště musí být vyřešeno tak, aby bylo dostatečně volné pro zedníka i pro případné schůdky. Optimální umístění cihel a kbelíku s maltou je takové, aby zůstal volný pracovní prostor cca 1,20 m mezi paletami s materiálem a vyzdívanou stěnou. Při větší vzdálenosti se zatížení zedníka zvyšuje, při menších vzdálenostech se možnost jeho pohybu omezí a ztíží se tak instalace lešení. Při zdění s minijeřábem je nutné dbát na to, aby zdící jeřáb pojížděl vodorovně se stěnou. Nejkratších dob taktu lze docílit, pokud je balík s cihlami umístěn mezi zdícím jeřábem a zdí. Tak lze zabránit nadbytečným pohybům jeřábu. Pořadí vyzdívání jednotlivých stěn by mělo být stanoveno ještě v přípravné fázi. Zamezí se tak „zazdění“ případných tras pohybu minijeřábu z jednoho prostoru do druhého. Zakládací vrstvy se vyzdívají zpravidla v předstihu. Aby mohl být minijeřáb i poté dostatečně flexibilní, je vhodné připravit v zakládacích vrstvách mezery pro jeho pojíždění v průběhu celé stavby.

Zum Anfang

Dopravní řetezec

Dopravní řetězec začíná ve výrobním závodě nakládkou palet s bloky a příslušenstvím. Při dodávce na stavbu musí být udržovány cesty a sklady materiálu volné. Překážky, jako jsou nezpevněné cesty, úzký průjezd nebo úzké zatáčky v okolí stavby by měly být předem vyjasněny mezi stavbou a výrobcem vápenopískových prvků. Místa na skladování musí být stavbou předem včas připravena. Vykládka probíhá na polírem nebo stavbyvedoucím označeném místě.

Při dopravě materiálu na stavbu musí být dodržovány předpisy jako silniční zákon či zásady BOZP. 

Pro dopravu se nabízejí následující možnosti:

 • Z výrobního závodu na stavbu: Nákladním vozidlem na paletách (s nebo bez fólie) nebo jako balík s pásky; zajistit možnost vjezdu pro velká a těžká nákladní vozidla.
 • V rámci stavby:
  • Stavebním jeřábem (popřípadě s manipulačním košem VAPIS) nebo
  • "Hubcugem" nebo vysokozdvižným vozíkem pro přízemní transport na stavbě.