Hunziker Kalksandstein

AGB

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami (dále jen „podmínky“) vyhotovenými v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) se řídí prodej výrobků a služeb (dále jen zboží) obchodní korporace VAPIS stavební hmoty s.r.o., IČ 27592065, se sídlem Beroun 660, 266 01 Beroun (dále jen „VAPIS“), nestanoví-li jednotlivá dohoda či kogentní ustanovení občanského zákoníku či jiného právního předpisu jinak. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího se neaplikují. Ustanovení těchto podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi VAPIS jakožto prodávajícím a odběratelem zboží jakožto kupujícím. Znění podmínek je VAPIS oprávněn měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

2. Způsob prodeje

Prodej zboží se uskutečňuje na základě nabídky VAPIS a jejího potvrzení kupujícím, čímž vzniká kupní smlouva, přičemž za uzavření smlouvy se považuje i prodej zboží na základě  písemné objednávky a dodávky zboží, doložené dodacím listem potvrzeným kupujícím, případně osobou, jež za kupujícího v místě dodávky vystupuje a jedná. V případě pochybností se má vždy za to, že osoba jednající za kupujícího je k tomu kupujícím oprávněna. Přijme-li kupující nabídku VAPIS s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, nejedná se o přijetí nabídky ze strany VAPIS. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. V případě jednorázového prodeje a platbě kupní ceny v hotovosti je dokladem o uzavřené kupní smlouvě příslušný daňový doklad – faktura za hotové, na němž kupující potvrdí převzetí zboží. VAPIS si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s kupujícím z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu.

3. Dodací podmínky

Povinnost VAPIS odevzdat sjednané zboží je splněna – i když je dojednána dodávka fco stavba – předáním zboží dopravní firmě (nebo kupujícímu) na místě nakládky. S předáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Kupující je povinen označit VAPIS osoby, které jsou za něj oprávněny zboží v místě plnění přebírat. Kupující je povinen zajistit, aby některá z těchto osob byla plnění přítomna a toto převzala. Důsledky nesplnění této povinnosti jdou k tíži kupujícího. V pochybnostech se má za to, že osoba objednávající zboží a osoba přejímající plnění v místě plnění a toto za kupujícího potvrzující, jsou osobami k tomu oprávněnými a zmocněnými. Kupující je povinen zabezpečit sjízdnost přístupových cest k místu vykládky pro nákladní vozidla – zaplachtované návěsy 40 tun. O sjízdnosti cesty rozhoduje řidič vozidla. Je-li řidič směrován na nezpevněnou plochu, odpovídá kupující za všechny škody, které tím vzniknou na vozidle nebo zboží. Bezprostředně po příjezdu vozidla na místo vykládky je kupující povinen jej vyložit. Není-li tomu tak, odpovídá kupující za vzniklé vícenáklady. V případě převzetí zboží v místě nakládky nese kupující nebo jím pověřená třetí osoba výlučnou odpovědnost za řádné a bezpečné naložení zboží na vozidlo. Obzvlášť je kupující nebo jím pověřená třetí osoba výlučně odpovědný za dodržení předepsané maximální hmotnosti vozidla a řádné zabezpečení nákladu v souladu s místně platnými předpisy. Odmítne-li kupující převzít zboží v místě plnění z důvodů, že zboží má vady, je povinen na dodací list či obdobný dokument uvést konkrétní vlastnost/ti, které jsou v rozporu s uzavřenou smlouvou a způsob, jakým je zjistil. Vstoupí-li kupující do likvidace, bude-li na jeho majetek zahájena exekuce nebo bude-li ohledně kupujícího zahájeno insolvenční řízení, je povinen o tomto neprodleně prodávajícího informovat. VAPIS je oprávněn v tomto případě smlouvu vypovědět s účinností dnem doručení výpovědi.

4. Dodací lhůty

Pokud není dohodnuto jinak, jsou veškeré poskytované informace o termínech dodání informativní a nezávazné. Po marném uplynutí lhůty 2 týdnů od stranami v kupní smlouvě sjednaného termínu dodání je kupující oprávněn písemně VAPIS vyzvat k dodávce a stanovit VAPIS přiměřenou lhůtu k dodání objednaného zboží, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 1 týden. Po marném uplynutí této dodatečné lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, případný nárok na náhradu škody kupujícího se řídí ustanoveními bodu 6 těchto podmínek Odpovědnost za vady, reklamace. Kupující nemůže uplatňovat nároky ze zpoždění dodávek způsobené vyšší mocí. V případě vyšší moci jakéhokoliv druhu, jako např. přerušení dodávky elektrické energie, nebo silný vítr znemožňující nakládku, se dodací lhůta prodlužuje o dobu omezení. Stane-li se dodací povinnost VAPIS objektivně nemožnou, VAPIS není povinen zboží dodat a kupujícímu nevzniká nárok na náhradu škody.

5. Kvalita, rozměry

VAPIS prohlašuje, že zboží je způsobilé pro použití k účelu, k němuž bylo vyrobeno a že má vlastnosti požadované příslušnými normami. Údaje o rozměrech a hmotnostech vyplývají z příslušných definic a ustanovení EN 771-2. Veškeré údaje obsažené v prospektech, katalozích, oběžnících, inzerátech, cenících a cenových nabídkách nebo podkladech jsou nezávazné, pokud  nejsou v kupní smlouvě či potvrzení objednávky výslovně označeny jako závazné. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6. Odpovědnost za vady, reklamace

Kupující musí bez odkladu prověřit bezvadnost dodávky. Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se neužije. Zjevné vady, nesprávnosti v počtu či záměny zboží je kupující povinen bez odkladu dokumentovatelně ohlásit, v každém případě však ještě před zabudováním, smícháním nebo zpracováním zboží.  Práva z vadného plnění se řídí ust. § 2099 - § 2112 občanského zákoníku, nedohodnou-li se strany jinak. Veškeré reklamace musí být uplatňovány písemně, a to neprodleně poté, kdy byly kupujícím zjištěny. Reklamace musí obsahovat jednoznačné údaje o druhu reklamovaného zboží, popis vady, číslo dodacího listu popřípadě číslo výrobní šarže. Kupující je povinen přizvat VAPIS k zjišťování rozsahu reklamace nebo k případnému odběru vzorků. Pro vlastnosti dodaného zboží jsou rozhodující platné evropské normy, pokud není dohodnuto jinak. Jiné vlastnosti výrobků musí být výslovně sjednány. Kupující nesmí reklamované nebo zjevně vadné zboží použít. VAPIS neručí za škody vzniklé nedodržením této povinnosti. VAPIS neručí za drobná poškození nebo změny barvy, vzniklé při výrobě, dopravě nebo užití zboží, které jen nepodstatně ovlivňují jeho běžnou použitelnost, stejně tak jako za běžné opotřebení při jeho prodeji ve stavebninách, pokud toto drobné poškození nebo opotřebení odpovídá běžné úrovni jiných srovnatelných produktů v oboru. Při včasné a oprávněné reklamaci má kupující nárok požadovat namísto vadného zboží dodávku stejného zboží bezvadného.

Uplatnění reklamace nezbavuje kupujícího povinnost k zaplacení celé kupní ceny dodaného zboží. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se neužije. Vznikne-li dodáním vadného zboží kupujícímu škoda, kterou kupující řádně prokáže a prokáže-li se i porušení povinnosti VAPIS a příčinná souvislost, má kupující nárok pouze na náhradu skutečné škody a nikoliv další případné nároky (např. ušlý zisk, úroky z prodlení, majetkové sankce jako penále, smluvní pokuty apod.), kterých se kupující uzavřením kupní smlouvy neodvolatelně vzdává. Vzniknou-li kupujícímu vůči VAPIS jakékoliv pohledávky z titulu uplatněné odpovědnosti za vady či z jiného důvodu, kupující není oprávněn tyto pohledávky postoupit třetí osobě ani započíst vůči kupní ceně bez předchozího písemného souhlasu VAPIS.

7. Kupní cena

Kupní cena je smluvní. Kupní cenou se rozumí zásadně fco stavba včetně dopravy na místo určení vozidly vhodnými pro dopravu vápenopískových prvků, při plném vytížení vozidla, tj. 24 tun nákladu, a řídí se dle kupujícím zadaného místa určení. V případě dodávky zboží ne zcela vytíženým vozidlem je VAPIS oprávněn účtovat odpovídající příplatek na úhradu nákladů na dopravu. Při dodávce / prodeji tzv. FCO stavba neobsahuje cena náklady na složení výrobků z dopravního prostředku.

8. Platební podmínky

Faktury jsou splatné prostřednictvím bankovního inkasa ve lhůtě splatnosti 7 dnů od data vystavení faktury, není – li dohodnuto stranami jinak. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je VAPIS oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s platbou kupní ceny delší než 10 dnů je VAPIS oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Neuplatní se ust. § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. VAPIS je v jednotlivých případech oprávněn dodávky uskutečňovat pouze proti platbě v hotovosti popřípadě na základě zálohové platby.

Nezaplatí-li kupující kupní cenu v termínu její splatnosti a tím vznikne splatná pohledávka VAPIS za kupujícím, může VAPIS s touto pohledávkou volně nakládat, zejména ji postoupit jiné osobě, zastavit ji apod.

9. Vlastnické právo

Vlastnické právo k prodávanému zboží kupující nabývá až úplným zaplacením celé kupní ceny. Ke dni přechodu vlastnického práva na kupujícího budou kupujícímu předány potřebné listiny, vztahující se k prodávanému zboží. Nebude-li kupní cena kupujícím uhrazena ve lhůtě splatnosti, je VAPIS oprávněn uplatnit své vlastnické právo a zpětně převzít dodaná zboží do své moci jako jejich vlastník. Kupující se zavazuje umožnit VAPIS za tímto účelem vstup do prostor, kde je dodané a neuhrazené zboží uloženo, a zavazuje se umožnit naložení a odvezení zboží, a to i tehdy, je-li umístěno u třetí osoby. Případné náklady s tím spojené či škoda v této souvislosti VAPIS vzniklá jde k tíži kupujícího.

10. Místa plnění, příslušnost soudu, užití práva

Místem plnění se rozumí místo nakládky dle bodu 3. Dodací podmínky. Místem plnění pro všechna ostatní práva a povinnosti smluvních stran je místo sídla VAPIS. Sjednává se výlučná místní příslušnost soudu, místně příslušného sídlu VAPIS. Platí české právo.

11. U stanovení o neúčinnosti

Pokud by se stala jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinnými či neplatnými, nedotýká se toto účinnosti či platnosti případné smlouvy či ostatních platných a účinných ustanovení těchto podmínek.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2019 a platí do data, ve kterém vstoupí v platnost nové Všeobecné obchodní a dodací podmínky VAPIS tyto podmínky nahrazující. Platné podmínky jsou součástí aktuálně platného ceníku.

Kupující souhlasí s bezplatným užitím případné fotodokumentace a informací o technických/technologických parametrech dodaného (instalovaného) zboží pro obchodní prezentaci VAPIS.

Stav: 1. leden 2019