VAPIS

Kodex chování

Kodex chování

Shoda s právními předpisy a směrnice

Program shody s právními předpisy společnosti H+H pomáhá našim zaměstnancům, aby svou každodenní práci vykonávali v souladu s pravidly a předpisy platnými v dané zemi, v níž působíme, a jednali bezúhonně a podle vysokých etických standardů. Shoda s právními předpisy je zásadní část obchodní strategie společnosti H+H, která – vedle vyhnutí se významným, právním a finančním rizikům – pomáhá našim zaměstnancům plnit své úkoly správným způsobem a tím podporuje oprávněné zájmy všech našich pracovníků, zákazníků, dodavatelů, podílníků a společnosti obecně.

Kodex chování je základním prvkem programu shody s právními předpisy a udává tón v oblasti naší obchodní bezúhonnosti a etických zásad. Dále existuje spousta částí v podobě zvláštních směrnic, které se podrobně zabývají některými z důležitějších témat, jako např. zdraví a bezpečnost, spravedlivá hospodářská soutěž a boj proti korupci. Žádáme proto všechny zaměstnance naší společnosti, aby si přečetli Kodex chování a zvláštní směrnice, které jsou relevantní pro jejich pracovní pozici.

Vyjádřete svůj názor! Systém „Whistleblower“ společnosti H+H: nebudeme tolerovat žádná porušení našeho Kodexu chování. Pokud si všimnete jakéhokoli porušování našeho Kodexu chování nebo máte na jeho porušování podezření, je pro společnost H+H velmi důležité, abyste to ihned oznámili, díky čemuž budeme moci učinit včas příslušná opatření. Jedná se například o porušení zdravotních a bezpečnostních postupů, úplatky, korupci, podvody nebo protisoutěžní dohody. Společnost H+H by chtěla podporovat otevřenou výměnu názoru, a proto vás chceme povzbudit k tomu, abyste své pochybnosti sdělili příslušnému vedoucímu pracovníkovi H+H, právnímu oddělení nebo své kontaktní osobě ve společnosti H+H. Pokud byste však upřednostňovali důvěrné podání zprávy, můžete své pochybnosti sdělit – anonymní nebo neanonymní formou – prostřednictvím našeho online systému Whistleblower.